skane

Behandling

Då vi enbart har fyra platser så kan vi erbjuda ett mindre sammanhang, och mycket hög personaltäthet i en mer familjär miljö för de som placeras hos oss. Vår verksamhet finns ca 30 km norr om Karlskrona i en villa belägen på en lugn och lantlig miljö. Vi förenar miljöterapi och aktiviteter med kvalificerat behandlingsarbete. Ungdomarna som kommer till oss erbjuds en plats på vår egen resursskola eller en praktikplats hos någon av våra samarbetspartners -företag i Karlskrona. Vi strävar efter att skapa en miljö med en meningsfullt innehåll där ungdomarna på dagtid antingen går i skola eller på praktik för att på fritiden arbete i olika projekt som ska mynna ut i något som för dem känns meningsfullt och givande. Vårt behandlingsarbete utgår utifrån kognitiv beteendeterapi där vi med olika verktyg och arbetssätt arbetar för att förstärka önskvärda beteenden.

Våra behandlare är utbildade i KBT, MI, Lågaffektivt bemötande, återfallsprevention och rePULSE. Vi har egna anställda psykologer och terapeuter som vid behov kan erbjuda samtalsbehandling, bedömning och utredning.

Individuellt anpassad behandling

Vi erbjuder individuellt anpassad behandling och skräddarsyr behandlingsinsatser i samråd med socialtjänsten och den unge. Inom vår organisation så har vi tillgång till specialistkompetens så som egna psykologer, terapeuter och specialistläkare. Samtliga våra behandlare är utbildade inom de behandlingsmetoder som verksamheten arbetar med. Följande metoder ligger till grund i vårt be-handlingsarbete:

Lågaffektivt bemötande

Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på ungdomarna i syfte att minska stress och problemskapande bete-ende. Metoderna handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysisk avstånd och konfliktutvärdering.

KBT metoder och Motiverande samtal

De psykoterapeutiska metoder, tekniker och verktyg som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva. Vid bedömning kan verksamheten tillgå samtalsterapi och bedömningar av terapeut och psykolog som finns anställda i den interna organisationen. Våra behandlare använder verktyg från KBT och MI i det vardagliga arbetet med ungdomar samt i struk-turerade behandlingssamtal. Vi har även en KBT- terapeut som vid behov kan genomföra samtalsbehandling.

rePULSE

rePULSE är en träningsmetod för personer som har problem med att kontrollera sina impulser. re-PULSE är en utveckling av Aggression Replacement Training (ART) som är ett lösningsfokuserat synsätt och nätverksarbete inom den kognitiva terapin. Utgångspunkten för arbetssättet är att pro-blem med impulskontroll beror på att personen ofta haft kortsiktiga vinster av ett felaktigt beteende och saknar alternativa sätt att hantera situationen. Med denna metod vägleder man individen till att själv ta kontrollen och styra sina impulser på ett nytt sätt.

Återfallsprevention

Metoden syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, och därmed möjligheter att undvika återfall. Metoden används i behandlingsarbetet med de ungdomar med missbruksproblematik.

Miljöterapi

Vi anser att miljön kring den boende är mycket viktig för behandlingsresultatet. Många av våra bo-ende har tidigare funnits i miljöer där det bemötande de fått inte alltid har varit inriktat på att hjälpa dem att utvecklas i positiv riktning. Med rätt bemötande från omgivningen får de boende hjälp att utveckla sin potential. Den miljöterapeutiska strukturen på Ekekullen skall kunna ses som en speg-ling av omvärlden fast med en kontrollerad och för den boende ändamålsenlig struktur.

Teckenekonomi

Teckenekonomi är ett system för att uppmuntra och förstärka önskvärda beteenden. Reglerna för teckenekonomin är tydliga och de boende blir noga informerade om vad som förväntas av dem.

Kontaktperson

Varje ungdom på Ekekullen tilldelas en kontaktperson. Kontaktpersonen är den som är mest förtro-gen med vad som händer kring ungdomen och även den som håller i de dagliga kontakterna kring den. Ungdomen kommer en gång i veckan ha ett sk kontaktpersonsamtal. Det är en träff där kon-taktpersonen och ungdomen gör veckoplanering, gör beteendeanalyser enligt KBT samt följer upp dessa, motiverar ungdomen till förändring, går igenom resultaten av teckenekonomin mm.

Nätverksarbete/Familjebehandling

Vi vet även att de ungdomar som bor på Ekekullen, innan de kommer till oss kommer från en ge-menskap som varit viktig för dem; det kan vara familj, släkt eller kamrater. Vi samarbetar därför med socialtjänsten för att nå fram, inte bara till ungdomen, utan även till det system som ungdomen funnits i och eventuellt ska tillbaka till. Grundläggande nätverksarbete/familjebehandling i form av stöd, råd, besök med mera ingår i vårdpriset. Vi kan även på uppdrag av socialtjänsten utföra mer omfattande familjebehandling.

Aktiviteter

Vi lägger stor vikt vid aktiviteter och sysselsättning. Vi strävar efter att skapa en miljö med en meningsfullt innehåll där ungdomarna på dagtid antingen går i skola eller på praktik för att på fritiden arbete i olika projekt som ska mynna ut i något som för dem känns meningsfullt och givande.

Ekekullen har ett samarbetsavtal med Wellness studio, ett gym i centrala Karlskrona. Personal tränar två gånger i veckan på fasta tider tillsammans med de boende, i gymet. De boende erbjuds även gruppträning som dans, spinning, yoga mm. Vi samarbetar även med flera idrottsföreningar. Deras hallar står till vårt förfogande och Ekekullen arrangerar kontinuerligt ”prova på dagar”, där ungdomarna får testa på olika idrotter. Hos oss på Ekekullen finns en musikstudio och ett hobbyrum med biljardbord, bordtennisbord, träningshantlar och boxsäck.

Ekekullen hittar på olika aktiviteter under helger och lov. På lov gör vi längre utflykter och resor som tex skidresor, solresor, överlevnadsläger där vi paddlar kanot, bastar, spelar paintball mm. På helgerna får de boende själva vara med och planera de gemensamma aktiviteterna.

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge