bjorklyckan

Behandling

Behandlingsarbetet kommer att fokuseras på att ge föräldrarna psykologiskt, pedagogiskt och socialt stöd och verktyg till att stärka sin föräldraroll så att föräldrarna kan tillgodose barnets behov. Barn och föräldrar får i en kontrollerad miljö den hjälp och stöd de behöver för att skapa ett fungerande umgänge dem emellan. Genom samtal, en strukturerad vardag, tydlighet och råd får barnet och föräldrarna stöd och kunskap till att klara av att skapa positiva relationer till varandra. Behandlarnas observationer i vardagen, där de ser förmågor och brister hos föräldrarna kommer att användas till planering för fortsatt behandling.

I Björklyckans personalgrupp finns familjebehandlare med spetskompetens inom anknytningsteori och våld i nära relationer. Vi har även specialistkompetens så som två anställda psykologer, Steg 1 KBT terapeut, Bild- och Traumaterapeut, Re-pulse behandlare och behandlare med specialistkompetens inom barnsamtal. Utöver detta har vi även en sjuksköterska som arbetar med sjukvårdskontakter och föräldrautbildning.

Vi arbetar utifrån KBT med insatser i färdighetsträning, anknytningsteori, rePULSE, barnsamtal, MI-samtal och DBT.  Vi erbjuder traumabehandling och anknytningsterapi som genomförs av våra psykologer och terapeuter.

Alla vår behandlingspersonal är utbildade i KBT, traumafokuserad KBT, motiverande samtal, samtalsmetodik  och lågaffektivt bemötande.

Vi kan även inom organisationen tillgå behandlare och terapeut med spetskompetens inom missbruksbehandling.

Lågaffektivt bemötande.

Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på ungdomarna i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Metoderna handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysisk avstånd och konfliktutvärdering.

Miljöterapi

Vi anser att miljön kring den boende är mycket viktig för behandlingsresultatet. Många av våra boende har tidigare funnits i miljöer där det bemötande de fått inte alltid har varit inriktat på att hjälpa dem att utvecklas i positiv riktning. Med rätt bemötande från omgivningen får de boende hjälp att utveckla sin potential. Den miljöterapeutiska strukturen på Ekekullen skall kunna ses som en spegling av omvärlden fast med en kontrollerad och för den boende ändamålsenlig struktur.

Behandlingsteam

På Ekekullens HVB Familj arbetar personalen i team som består av KBT -terapeut, socionom och behandlare. Teamet tillsammans med föreståndaren och den kvalitetsansvariga, är de som ansvarar för och följer upp behandlingen.

KBT terapeut, KBT metoder och Motiverande samtal

De psykoterapeutiska metoder och tekniker som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva. Alla våra behandlare är utbildade i KBT och MI och använder metoderna och verktygen i det dagliga arbetet med de boende. Vår personal vidareutbildas och handleds regelbundet i metoderna. Vi har även en KBT- terapeut som varje vecka har terapisamtal med alla våra klienter.

COPE – Community Parent Education Program

COPE är ett föräldrautbildningsprogram som vi använder oss av i arbetet för att:

  • Ge föräldrar verktyg att förstå och bemöta sina barn.
  • Stärka de vuxna runt barnet i sitt föräldraskap.
  • Förbättra samspelet inom familjen.
  •  Skapa ett nätverk mellan vuxna.

 rePULSE

rePULSE är en träningsmetod för personer som har problem med att kontrollera sina impulser. rePULSE är en utveckling av Aggression Replacement Training (ART) som är ett lösningsfokuserat synsätt och nätverksarbete inom den kognitiva terapin. Istället för att som i ART arbeta med grupp har forskningen visat att det ger bättre resultat att arbeta individuellt med varje persons specifika svårigheter. Utgångspunkten för arbetssättet är att problem med impulskontroll beror på att personen ofta haft kortsiktiga vinster av ett felaktigt beteende och saknar alternativa sätt att hantera situationen. Med denna metod vägleder man individen till att själv ta kontrollen och styra sina impulser på ett nytt sätt. rePULSE som genomgås med barnen på familjeavdelningen är speciellt utvecklat för barn 0-12 år.

Aktiviteter och sysselsättning.

Vi anser att det är viktigt att barnet och föräldrarna både har gemensamma aktiviteter men också individuella. Ekekullen kommer till den mån det är möjligt att tillgodose barnet/föräldern med den aktivitet som den hade pågående innan placering eller aktivitet som den placerade finner intressant och vill prova på. Om den barnet/föräldern inte har någon klar fritidssysselsättning kommer Ekekullen att arbeta hårt för att stimulera den enskilde till att prova på aktiviteter och sysselsättning. Ekekullen kommer sträva efter att hitta aktivitet som är anpassad till den enskildes kapacitet och behov.

På tomten finns ett ”barnhus” på ca 50 kvm som är utrustad med biorum, pysselhörna och andra olika pyssel och leksaker för lek och stimulans för barn 0-13 år. I anslutning till stugan finns lekplats med sandlåda, ytterligare lekrum finns inne i huvudbyggnaden. Förutsättningarna för aktiviteter är goda då tomten är stor och ger möjligheter till bollspel, lekar, svampplockning, skogspromenader mm. Möjligheter att fiska, åka ut på båtturer och bada finns då fastigheten är belägen på en sjötomt och Ekekullen har en egen liten båt.

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge