skane

Behandling

HVB Billingeby är en av Ekekullens ungdomsenheter, belägen utanför Eslöv i Skåne. Vi tar enbart emot behandlingsuppdrag. Inom vår organisation så har vi tillgång till specialistkompetens så som egna psykologer, terapeuter och specialistläkare. Samtliga våra behandlare är utbildade inom de behandlingsmetoder som verksamheten arbetar med.

Vi erbjuder individuellt anpassad behandling och skräddarsyr behandlingsinsatser i samråd med socialtjänsten och den unge. Följande metoder ligger till grund i vårt behandlingsarbete:

Lågaffektivt bemötande


Den lågaffektiva pedagogiken handlar om hur man kan skapa en pedagogisk miljö präglad av lugn och positiva förväntningar på ungdomarna i syfte att minska stress och problemskapande beteende. Metoderna handlar om tänkande och praktiska förhållningssätt som kroppsspråk, fysisk avstånd och konfliktutvärdering.

KBT terapeut, KBT metoder och Motiverande samtal


De psykoterapeutiska metoder, tekniker och verktyg som tagits fram utifrån detta synsätt inom respektive område har visat sig effektiva. Vid bedömning kan verksamheten tillgå samtalsterapi och bedömningar av terapeut och psykolog som finns anställda i den interna organisationen. Våra behandlare använder verktyg från KBT och MI i det vardagliga arbetet med ungdomar samt i strukturerade behandlingssamtal.

rePULSE

rePULSE är en träningsmetod för personer som har problem med att kontrollera sina impulser. rePULSE är en utveckling av Aggression Replacement Training (ART) som är ett lösningsfokuserat synsätt och nätverksarbete inom den kognitiva terapin. Utgångspunkten för arbetssättet är att problem med impulskontroll beror på att personen ofta haft kortsiktiga vinster av ett felaktigt beteende och saknar alternativa sätt att hantera situationen. Med denna metod vägleder man individen till att själv ta kontrollen och styra sina impulser på ett nytt sätt.Återfallsprevention


Metoden syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, och därmed möjligheter att undvika återfall. Metoden används i behandlingsarbetet med de ungdomar med missbruksproblematik.

Miljöterapi


Vi anser att miljön kring den boende är mycket viktig för behandlingsresultatet. Många av våra boende har tidigare funnits i miljöer där det bemötande de fått inte alltid har varit inriktat på att hjälpa dem att utvecklas i positiv riktning. Med rätt bemötande från omgivningen får de boende hjälp att utveckla sin potential. Den miljöterapeutiska strukturen på Ekekullen skall kunna ses som en spegling av omvärlden fast med en kontrollerad och för den boende ändamålsenlig struktur.

Teckenekonomi


Teckenekonomi är ett system för att uppmuntra och förstärka önskvärda beteenden. Reglerna för teckenekonomin är tydliga och de boende blir noga informerade om vad som förväntas av dem.

Kontaktperson

Varje ungdom på Ekekullen tilldelas en kontaktperson. Kontaktpersonen är den som är mest förtrogen med vad som händer kring ungdomen och även den som håller i de dagliga kontakterna kring den. Ungdomen kommer en gång i veckan ha ett sk kontaktpersonsamtal. Det är en träff där kontaktpersonen och ungdomen gör veckoplanering, gör beteendeanalyser enligt KBT samt följer upp dessa, motiverar ungdomen till förändring, går igenom resultaten av teckenekonomin mm.

Aktiviteter

Vi lägger stor vikt vid aktiviteter och sysselsättning. Ekekullen har ett samarbetsavtal med ett gym och samarbetar även med flera idrottsföreningar. Deras hallar står till vårt förfogande och Ekekullen arrangerar kontinuerligt ”prova på dagar”, där ungdomarna får testa på olika idrotter. Hos oss på Ekekullen finns en musikstudio och ett hobbyrum med biljardbord, bordtennisbord, träningshantlar och boxsäck.

Ekekullen hittar på olika aktiviteter under helger och lov. På lov gör vi längre utflykter och resor som tex skidresor, solresor, överlevnadsläger där vi paddlar kanot, bastar, spelar paintball mm. På helgerna får de boende själva vara med och planera de gemensamma aktiviteterna

Ekekullen utredning och behandlingshems verksamheter ligger i natursköna omgivningar utanför Karlskrona i Blekinge